Reklam1

Siyer Coğrafyası pdf indir

reklam2


Siyer Coğrafyası
İslâmiyet’in tebliğcisi Hz. Peygamber’in, gazveleri, seriyyeleri özetlemek gerekirse hayatındaki her bir detay tüm Müslümanlar için büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bilhassa de İslâmî araştırmalarla meşgul olanların sıhhatli bilgilere erişebilmeleri için Hz. Peygamber’in hayatına vakıf olması kaçınılmaz bir durumdur. ‘Âtik b. Ğays el-Belâdî’nin, Mu‘cemü’l-Me‘âlimi’l-Cuğrâfiyye fi’s-Sîreti’n-Nebeviyye adlı bu eserini tercih etme nedenimiz; müellifin, İbn Hişâm’ın Hz. Peygamber’in seriyye ve gazvelerinden bahseden ve İslâm tarihinin ilk ve en mühim kaynaklarından olan es-Sîre adlı eserini temel almasıdır. Gene el-Belâdî, es-Sîre’de geçen bu yerlerin yalnız o günkü durumundan bahsetmekle yetinmemiş, süre içinde gerek fizyolojik gerekse söyleniş açısından bu isimlerde meydana gelen değişiklere de değinmiştir. Bu sebeple, es-Sîre’de geçen her hangi bir yerin nerede bulunduğunu, bugünkü durumunun ne işe yaradığını, kavramsal ve tarihsel açıdan ne şeklinde değişikliklere uğradığını merak eden okurlar için bu yaratı, tam bir müracaat deposu niteleğindedir. Bu özelliğiyle eserin, İslâm tarihçileri ve İslâm coğrafyacılarının yanı sıra semantik emek harcamayı düşünen bazı Arap dilcileri için de mühim bir kaynak olacağı kanaatindeyiz.Pdf kitap indir

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar