Reklam1

Mukatil b. Süleyman ve İlk Fıkhı Tefsir kitabını indir, pdf indir, mobil indir

reklam2

Mukatil b. Süleyman ve İlk Fıkhı Tefsir
Tefsir emekleri içinde ilk sırayı fıkhî tefsirler (ahkâm tefsirleri) almaktadır. Kur’an’ın, derhal uygulanması ihtiyaç duyulan bölümünü ahkâm ayetleri oluşturduğu için onlar üstünde daha vahyedildiği günden itibaren önemle durulmuş, hicrî I. asrın sonlarına doğru da Kur’an’ın yalnız amelî yönünü ele alan müstakil eserler tedvin edilmeye başlanmıştır. İlk tedvin edilen fıkhî tefsir, bugünkü bilgilerimize bakılırsa, Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsîrü’l-Hamsi Mie Âye Mine’l-Kur’ân’ıdır. Bu eserin ve müellifinin detaylı bir şekilde incelenmesinin, erken dönem tefsir faaliyetlerini ve fıkhî tefsirlerin gelişme sürecini anlamaya katkı sağlayacağı aşikârdır. Elinizdeki kitap bu amaçla hazırlanmıştır.

Mukâtil, hem yaşamış olduğu dönemde hem de sonraki dönemlerde büyük övgülere mazhar olduğu benzer biçimde ağır eleştirilere de muhatap olmuş bir âlimdir. Bununla beraber o, kendisini şiddetle eleştirenlerin bile tefsirde ve Kur’an ilimlerinde müstağni kalamadıkları büyük bir müfessir olarak şöhret bulmuştur.

Mukâtil, tefsirinin tamamı günümüze ulaşan erken dönem müfessirlerindendir. Ondan önceki tefsir emekleri Kur’an’ın tamamını ihtiva etmediği benzer biçimde o çalışmaların tamamı da günümüze kadar ulaşmamıştır. Yaşamış olduğu döneme bakılırsa çok çok fazla yaratı veren Mukâtil, ilk tedvin edilen fıkhî tefsirin müellifi olduğu benzer biçimde Kur’an’ın başından sonuna kadar tefsir edilmiş olduğu ilk yaratı (et-Tefsîrü’l-Kebîr) ile Kur’an ilimlerinde mühim yeri olan vücûh ve nezâir alanında yazılan ilk eserin (el-Vücûh ve’n-Nezâir) de müellifidir.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar