Reklam1

Açıklamalı – İçtihatlı Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması pdf indir

reklam2


Açıklamalı – İçtihatlı Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davaları ve Karşılaştırılması
Mevzu Başlıkları
 Pdf kitap indir

Tasarrufun İptali Davaları
Muvazaa Davaları
Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Karşılaştırılması
Aciz Belgesi
İflâsta Tasarrufun İptali Davaları
6183 sayılı Kanundan Meydana gelen Tasarrufun İptali Davaları
Muvazaa Davalarında İİK m. 283
1’in Kıyasen Uygulanması
– Tasarrufun İptali Davalarının Cezaî Neticeleri

 
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz 7
2. Baskıya Önsöz 9
1. Baskıya Önsöz 11
Kısaltmalar 19
Giriş 23
Birinci Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
§1. GENEL OLARAK TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI, TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ 25
A. Kavram Olarak Tasarrufun İptali Davaları 25
B. Tasarrufun İptali Davalarının Tarihsel Gelişimi 28
C. Tasarrufun İptali Davalarının Türk Hukukundaki Gelişimi 30
D. Tasarrufun İptali Davalarının Mevzusu ve Amacı 31
I. Tasarrufun İptali Davalarının Mevzusu 31
II. Tasarrufun İptali Davalarının Amacı 34
E. Tasarrufun İptali Davalarının Hukukî Niteliği 37
§2. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA TASARRUF KAVRAMI VE YAPILAN TASARRUFUN ALACAKLIYA ZARAR VERMESİ 42
A. Tasarrufun İptali Davalarında Tutum Terimi 42
I. Genel Olarak 42
II. Hukukî Eylem Terimi 45
B. Tasarrufun İptali Davasına Mevzu Olmayan Tasarruflar 53
I. Borçlandırıcı İşlemler 54
II. Takip Hukuku Bakımından Hükümsüz Olan İşlemler 55
III. Muhasebe İşlemleri 56
IV. Maddi Hukuk Bakımından Batıl Olan İşlemler 57
V. Borçlunun Bir Kazanç İmkânını Değerlendirmemesi 58
VI. Haczi Kabil Olmayan Malların Devri 58
VII. Cebri İcra Yöntemiyle Meydana getirilen Satışlar 59
VIII. Kişiler ve Aile Hukukuna İlişkin İşlemler 61
IX. Borçlunun Taraf Olmadığı İşlemler 62
X. Mahkeme Kararları 63
XI. Borçlunun Ticari Plakası ve Hattının Satışı 64
C. Tasarrufun Alacaklıya Zarar Vermesi 65
I. Genel Olarak 65
II. Takibe Mevzu Alacağın Gerçek Bir Alacak Olması ve Alacağın Kesinleşmiş Olması 65
III. İptale Mevzu Tasarrufun Haczi Kabil Bir Malvarlığına İlişkin Olması 70
IV. Tasarrufun Takibe Mevzu Alacaktan Ilkin yada Sonrasında Yapılması Durumu 74
V. Borçlu Aleyhinde Başlatılmış Bir İcra Takibinin Bulunması ve Bu İcra Takibinin Kesinleşmiş Olması 81
VI. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı ve Aciz Belgesi 87
a. Alacaklının Tasarruftan Zarar Gördüğünün İspatı 87
b. Aciz Belgesi 88
i. Geçici (Muvakkat) Aciz Belgesi 101
ii. Kati Aciz Belgesi 107
§3. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA GÖREV, YETKİ VE YARGILAMA USÛLÜ 107
A. Tasarrufun İptali Davasının Tarafları 110
I. Tasarrufun İptali Davalarında Davacı 111
a. İflâs Dışı Tasarrufun İptali Davalarında Davacı 112
b. İflâs İçi ve İflâsın Kapanmasından Sonraki Süreçte Oluşturulan Tasarrufun İptali Davalarında Davacı 113
II. Tasarrufun İptali Davalarında Davalılar 116
B. Tasarrufun İptali Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 122
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yetki 122
II. Tasarrufun İptali Davalarında Vazife 127
III. Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun Tasarrufun İptali Davalarında Uygulanabilip Uygulanamayacağı Hususu 132
IV. Yargılama Usulü 132
C. Tasarrufun İptali Davalarında Süreler 141
I. Genel Olarak 141
II. İptal Sebepleri Yönünden Süreler 145
a. Bağışlamalar ve İvazsız Tasarrufların İptalinde Dava Açma Süresi (İİK m. 278) 145
b. Borçlunun Aciz Halindeyken Yapmış olduğu Tasarruflarının İptaline İlişkin Dava Açma Süresi (İİK m. 279) 147
c. Alacaklılara Zarar Verme Kastı ile Meydana getirilen Tasarruflarda Dava Açma Süresi (İİK m. 280) 149
§4. TASARRUFUN İPTALİ DAVASINA KONU OLAN TASARRUFLAR 152
A. Genel Olarak 152
B. Affetme ve İvazsız Tasarruflar 155
I. Affetme 158
II. Kanunda Belirtilen Kişiler Içinde Yapılmasından Dolayı Affetme Sayılan Tasarruflar 164
III. Değerinin Altında Satış Olarak Gösterilen Tasarruflar (İİK m. 278/3–2) 171
IV. Kaydı Yaşam Şartıyla İrat yada İntifa Hakkı Tesis Edilen Sözleşmeler ile Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri (İİK m. 278/3–3) 177
C. Aciz Hâlinde Meydana getirilen Tasarruflardan Dolayı İptal (İİK m. 279) 177
I. Borçlunun Güvence Göstermeyi Evvelce Taahhüt Etmiş Olduğu Hâller Ayrık Olmak Suretiyle, Borçlu Tarafınca Mevcut Bir Borcu Güvence Altına Almak Suretiyle Meydana getirilen Rehinler (İİK m.279/1) 180
II. Borçlunun Para yada Mutad Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Şekilde Yapmış olduğu Ödemeler (İİK m. 279/2) 184
III. Vadesi Gelmemiş Bir Borç İçin Meydana getirilen Ödemeler (İİK m. 279/3) 186
IV. Kişisel Hakların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler (İİK m. 279/4) 188
D. Zarar Verme Kastından Dolayı İptal (İİK m. 280) 189
I. Genel Olarak 189
II. Zarar Verme Kastından Dolayı Tasarrufun İptali Davası Açılabilmesinin Şartları 191
a. Borçlunun Borçlarını Ödeme Kabiliyetini Yitirmiş Olması 191
b. Borçlunun Zarar Verme Kastı ile Hareket Etmesi 193
c. Borçlunun Yakın Akraba ve Hısımları ile Tasarrufları 195
d. Borçlunun Ticari İşletmesini yada İşyerindeki Mallarını Devretmesi 197
III. Malı Alan Üçüncü Kişinin Fena Niyetli Olması 201
IV. Davanın Süresinde Açılmış Olması 206
E. Tasarrufun İptali Davalarında İspat Problemi 206
§5. İFLÂSTA TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 207
§6. 6183 SAYILI AATUHK’DAN KAYNAKLANAN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI 211
A. Tanımı, Amacı ve Hukukî Niteliği 211
B. Vazife, Yetki, Davanın Tarafları ve Yargılama Usulü 212
C. Davanın Koşulları 216
D. Tasarrufun İptali Davasına Mevzu Tasarruflar 218
I. Karşılıksız Tasarrufların İptali 219
II. Borçlunun Borca Batık Durumda Yapmış olduğu Tasarrufların İptali 219
III. Kamu yada Kurum Alacağının Tahsiline Olanak Vermemek Amacıyla Meydana getirilen Tasarrufların İptali 219
IV. Yargılama Neticesinde Verilecek Olan Karar ve Kararın İcrası 220
§7. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINDA İPTALİN SONUÇLARI VE DİĞER HÜKÜMLER 220
A. Hacizdeki Tasarrufun İptali Davalarının Neticeleri 220
B. İflâsta Oluşturulan Tasarrufun İptali Davalarının Neticeleri 230
C. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Giderleri 232
D. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü ve Kanun Yolu 234
I. Tasarrufun İptali Davalarında Yargılama Usulü 234
II. Tasarrufun İptali Davalarında Kanun Yolu 235
E. Geri Vermenin Kapsamı 235
I. Hacizde 235
II. İflâsta ve 6183 sayılı AATUHK Kapsamında 240
İkinci Bölüm
MUVAZAA VE MUVAZAA DAVALARI
§8. GENEL OLARAK MUVAZAA 243
A. Roma Hukukundan Günümüze Muvazaanın Gelişimi 243
B. Muvazaanın Tanımı ve Unsurları 245
I. Tanımı 245
II. Muvazaanın Unsurları 247
a. Görünürdeki İşlem 248
b. Muvazaa Anlaşması 250
c. Aldatma Kastı 252
d. Gizli saklı İşlem 254
C. Muvazaanın Türleri 255
I. Mutlak Muvazaa 256
II. Nispi Muvazaa 257
D. Muvazaaya Mevzu İşlem Çeşitleri 258
I. Sözleşmede Muvazaa 258
II. Sözleşmenin Mevzusunda ve Şartlarında Meydana getirilen Muvazaa 258
III. Tarafların Kişiliğinde Meydana getirilen Muvazaa 259
E. Muvazaanın Yargı ve Neticeleri 261
I. Görünürdeki İşlem Bakımından 261
II. Gizli saklı İşlem Bakımından 264
§9. MUVAZAAYA KONU İŞLEMLER 265
A. Genel Olarak 265
B. Tek Taraflı Hukukî İşlemlerde Muvazaa 266
C. Muvazaanın Görülebileceği Durumlar 268
I. Önalım (Şufa) Davalarında Muvazaa 268
a. Önalım (Şufa) Davalarında Sözleşmede Muvazaa İddiası 268
b. Bedelde Muvazaa 271
II. Kredi Sözleşmelerinde Muvazaa 272
III. Satış Vaadi Sözleşmelerinde Muvazaa 272
IV. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmelerinde Muvazaa 273
V. Muris Muvazaası 273
VI. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Muvazaa 275
VII. Paylı Mülkiyette Muvazaa 275
VIII. Kiracıyı Tahliye Etmek İçin Kiralananın Muvazaalı Olarak Bir Başkasına Devredilmesi 275
X. İİK m. 278’deki Sebeplerin Birer Muvazaa Olarak Kabul Edilip Edilemeyeceği Hususu 276
D. Muvazaanın Mümkün Olmadığı İşlemler 277
§10. MUVAZAANIN İLERİ SÜRÜLMESİ VE İSPATI 278
A. Taraflar Yönünden 279
B. Üçüncü Kişiler Yönünden 282
§11. MUVAZAA DAVALARINDA GÖREV YETKİ VE YARGILAMA USULÜ 284
A. Muvazaa Davalarının Tarafları 284
I. Davacı 284
II. Davalı 285
III. Üçüncü Şahıs (Davacı Olarak) 285
B. Muvazaa Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme 286
C. Muvazaa Davalarında Zamanaşımı 286
D. İİK m. 120 Uyarınca Yetki Alınarak Muvazaa Davası Açılması 287
Üçüncü Bölüm
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İLE MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI, MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN KIYASEN UYGULANMASI VE TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAİ SONUÇLARI
§12. TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İLE MUVAZAA DAVALARININ KARŞILAŞTIRILMASI 289
A. Genel Olarak Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Benzerlikleri ve Farklılıkları 289
B. Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Mevzu Bakımından Karşılaştırılması 297
C. Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davasının Vazife ve Yetki Açısından Karşılaştırılması 300
D. Tasarrufun İptali Davası ile Muvazaa Davasının İspat Usulü ve Karineler Açısından Karşılaştırılması 302
E. Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Davanın Sonunda Verilecek Kararlar Açısından Karşılaştırılması 304
F. Tasarrufun İptali Davaları ile Muvazaa Davalarının Hak Düşürücü Süre ve Zamanaşımı Açısından Karşılaştırılması 305
§13. MUVAZAA DAVALARINDA İİK M. 283/1’İN KIYASEN UYGULANMASI 306
§14. TASARRUFUN İPTALİ DAVASININ CEZAÎ SONUÇLARI 316
Netice 325
Kaynakça 353
Kavramlar Dizini 367
 

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar