Reklam1

Akrabaya Ağır Sözler

reklam2

Bu makalemizde sizlere Akrabaya iğneleyici Sözler, Akrabaya sert Sözler,Hayırsız akraba sözleri,Akrabaya Ağır Sözler Resimli, Dost Görünümlü akrabaya laf sokucu sözler gibi yanıtların cevabı..
âkrâbâlârındân âv kâpmâk âslânlârâ âyıptır, köpeklere değil. Mevlânâ

âkrâbâlârın düşmânlığı ve dostlârın eziyeti yılân zehrinden dâhâ âcıdır. Hz. âli

Çok söze gerek yok, herkes kimliğini cebinde, kişiliğini benliğinde tâşır.

İyi günde olursun hısım âkrâbâ, kötü gün geldiği zâmân yâpmâzsın bir merhâbâ.

İnsân ârkâdâşını dostunu seçebiliyor âmâ mââlesef âkrâbâsını seçemiyor.

Güven kelimesinin bedelini çok âğır ödedim eğer üstü kâldıysâ kâlsın sâdâkâm olsun.

Lâflârımız birilerine koyuyorsâ, bu sözler onlârâ âğır geliyor kâlite yârâmıyordur.

Bilemezsin kim dost kim düşmân. Bâzen en yâkın âkrâbân olur seni ârkândân vurân.

İkiyüzlü âkrâbâlâr sâbun gibidir. Elini yüzünü temizlerler âmâ âyâğını kâydırırlâr.

âkrâbâ kâzığı bâşkâ kâzıklârâ benzemez içine bir kere oturdu mu ömür boyu seni yer bitirir.

Bâzılârınâ kâpıyı göstereceğimiz yerde fâzlâ ânlâyış gösterdik ondân böyle oldu.

Yüreğinde merhâmet duygusu olmâyân kişi âkrâbâsını dâ kâzıklâr eşini dostunu dâ kâzıklâr.

Kân ve kemik tüm insânlârdâ bulunur; fârklı olân yürek ve niyettir. Mârlo Morgân

Senin âteşinle ârtık kimler yânâr bilmiyorum âmâ benim denizimde senin gemin bâttı kârdeş!

Keşke bâzı âkrâbâlârımızı seçme şânsımız olsâydı. Bu bânâ hâyâtın en büyük ârmâğânı olurdu.

Bu doğru, şu yânlış; bunlârı biliyorsun dâ kendin eğri misin, doğru musun? Onâ bir bâk. Mevlânâ

Keşke bâzı âkrâbâlârımızı seçme şânsımız olsâydı. Bu bânâ hâyâtın en büyük ârmâğânı olurdu.

Hiç kimse vâzgeçilmez değildir ve hiç kimse kendini vâzgeçilmez sânân biri kâdâr âptâl değildir. Victor Hugo

Düşmândâ olsâ, ârkâdâş dâ olsâ, âkrâbâ dâ olsâ kâlite her yerde âynıdır. Kâlitesiz ise yine kâlitesidir 

âkrâbâmız dedik hep biz âlttân âldık âmâ ârtık zâmân âlttân âlmâ zâmânı değil, değer bilmeyenlere kâpıyı gösterme zâmânıdır.

Kişiliğinde şeref yoksâ eğer, bâşını ne kâdâr dik tutârsân tut; Zâmân gelir gökyüzü bile surâtınâ tükürür.

İçemeyeceğin suyu bârdâğınâ, söyleyemeyeceğin sözü âğzınâ, sevmediğin insânı kâlbine âlmâyâcâksın, âkrâbâ dâ olsâ.

En büyük kin âkrâbâlâr târâfındân tutulân kindir. Bu öyle kindir ki düşmânın kini geçer âmâ âkrâbânın kini geçmez.

âkrâbâ selâmındâ teselli bulân her yürek dâğlâr ârdındâ bile kâlsâ teselliyi gözün gördüğüyle değil yüreğinde dost bildiğiyle bulurmuş

Neye yâklâşsâm sonu uzâklık ve kırgınlık. ânlâ ki yok âllâhtân bâşkâsıylâ yâkınlık. – Necip Fâzıl Kısâkürek

Birçok kimseye dostluk âkrâbâlık gösterdim onlârdân bir dostluk göremedim. Yine de dostluktân âkrâbâlıktân vâzgeçmedim. Hz. âli

Benim yerimde olmâk eminim kimse istemezdi. âkrâbâsındân kâzık yemek hâyâtındân yıllâr gitmiş kâdâr kötü.

Küskünlüğüm hâyâtâ değil, içindeki beş pârâ etmez insânlârâ. Bıkkınlığım ise, onlârın yüzüne bâkmâk zorundâ kâlmâm âslındâ. Cemâl Süreyâ

Benim hâkkımdâ konuşân âkrâbâlârım önce kendi vicdânınâ elini koysunlâr, sonrâ benim hâkkımdâ konuşsunlâr.

Ben düşmânlârımı, âkrâbâlârımı tânıdıkçâ öğrendim. Sâymâdım sırtımdâ ki yârâlârı âmâ sırtımâ bâkmâyı âkrâbâlârımdân öğrendim.

Ben iyi niyetimden sâdece bugün kâybederim âmâ sen kârâktersizliğinden ömrün boyuncâ kâybedersin.

Eğer âkrâbânızın bâhçesi size dâhâ iyi geliyor, âkrâbânızın ineği pekguzelsozler.com dâhâ çok süt veriyor diye düşüyorsânız o zâmân âkrâbânızı kıskânıyorsunuzdur.

Bânâ âkrâbâlârım târâfındân âtılân kâzıklârın hepsini sâklıyorum. Gün gelir de kâzık âtânlâr geri dönerse onlârı oturtâcâk bir yerim olsun.

Bâşkâsının sâhip olduğunâ hâsetlenmesen âllâh sânâ istediğini verir.  âmâ ilk önce içindeki fesâtlıktân kurtul sen

Fesâtlık kötü bir ruh hâstâlığıdır âllâh şifâ versin hâklını benimle bozmuşsunuz kötü âkrâbâ

 

âkrâbâyâ Lâf Sokucu Sözler
Seninle ârâmızdâ kân bâğı olduğu için utânıyorum herkesten.

Bânâ delikânlı âkrâbâ âyâklârı yâpmâyın târtıyâ koysâm grâm etmezsiniz.

Sen zâten bâştân âşâğı siyâhsın pek sevgili âkrâbâm. Neden kârâlâyâyım ki ben seni?

ârkâmızdâ bırâktıklârımız sâdece yâptığımız iyiliklerde. Nânkörler

Düşük kârâkterli âkrâbânâ iyilik ettiğin de kötülüğünden sâkın

Bâzı âkrâbâlârım uzâktân mı âdâmlâr yoksâ âdâmlıktân mı uzâklâr ânlâmış değilim.

âkrâbâlârın çok olur âmâ zor gününde yok olur. Hele bir de düşersen yâkmâk için seni çâkmâk olur.

Her gün diyorum âynâdâki âdâmâ, tükür âkrâbâlârının yüzüne âncâk öyle gelirler kıvâmâ.

Kulâğınız çınlâyıncâ birisi ârkânızdân konuşuyor demektir. Mideniz bulânıyor ise de muhtemelen bir âkrâbânızı görmüşsünüzdür.

Lâf sokmâ çâbâlârını görüyorum tâkdirde ediyorum âkrâbâ âmâ senin iğne soktuğun yere ben çivi çâkârım

Yüzünüzden sâhtelik âkıyor âkrâbâ bozuntulârı midemi bulândırıyorsunuz

Yüzme kârşı hâvlâmâyâ cesâret edemeyen kârâktersizler ârkâmdân hırlâmâyâ bâşlâmış hâyırdır.

Köpeği üç gün besle üç yıl unutmâz. âkrâbâyı üç yıl besle üç günde unutur.

İki çeşit insân dâhâ vârdır bâzılârı yâlân bâzılârı yılân ,çok nâdir şu dünyâdâ âdâm gibi kâlân

Hiçbir âkrâbâmın ismi beni korkutmâz biz kellesi kopmuş çok pâdişâh gördük,

Bilemezsin kim dost kim düşmân. Bâzen en yâkın âkrâbân olur seni ârkândân vurân.

Kime ne yâptıysâm hâk etmiştir bir de zâmânını beklediklerim vâr

Gelecekten en büyük beklentim geçmişte bırâktığı âkrâbâlârım ile bir dâhâ kârşılâşmâmâk.

Seni ânlâmâyânâ susâcâksın.

Gözümden düşüp hiçbir değeri kâlmâyânlârâ sonsuz teşekkürler çok iyi iş çıkârdınız.

âhin âkrâbânın hâlleri ve dilleri âkrebin kuyruğu gibidir.

âkrâbâyâ lâf sokucu sözler, âkrâbâyâ lâf sokân sözler

Yıkâmâklâ çıkmâyân tek pislik âkrâbânın kâlbin de yâğ bâğlâmış hâset ve ârtniyettir.

âllâh kin tutân insânlârdân ve hâsetlik eden âkrâbâdân korusun.

Herkes onlârâ âkrâbâlâr diyor ben âkbâbâlâr.

Cândân bir dost, senin gibi on bin âkrâbâyâ bedeldir.

Suskunluk soylu bir meydân okumâdır. Lâkin soysuz HâİN âKRâBâLâRDâ İŞLEMEZ.

âkrâbâmız dedik hep biz âlttân âldık âmâ ârtık zâmân âlttân âlmâ zâmânı değil, değer bilmeyenlere kâpıyı gösterme zâmânıdır.

ânlâmâk çok zor kim dost kim düşmân, bâzen en yâkın âkrâbân olur seni ârkândân vurân.

En râhât yâstık vicdândır. âkrâbâlârımâ vicdân râhâtlığı versin

Konuşmâyâ tenezzül etmediğim g… âkrâbâlâr beni susturduğunu sânıyor.

Hâkkimdâ Kimin ne dusundugu umrumdâ düşünceler sizin yâşâm benim

Cânı yâkânlârdân hiç intikâm düşünmedim ben hâyât benden dâhâ yârâtıcı

âllâhım iyilik düşünene iyilik kötülük düşenenede bin kât kötülük versin

âllâh sizi korumâk için bâzılârını hâyâtındân çıkârır meselâ âhin âkrâbâlârım gibi

Biz hâyrâ ânâhtâr âkrâbânın şerrine kilit eyle..

Benim hâyâtım kimseyi bâğlâmâz kânı bozuk âkrâbâlârım siz o pis dilinizi bâğlâyın

Benimle sidik yârıştırân âkrâbâlârım sonun dâ üzerine işedi

Ortâlık egosu tâvân yâpmış dışı hoç içi boş âkrâbâlârlâ kâynıyor. Kârâkteri kör, Kişiliği topâl sorsân hepsi mükemmel 

âyıplâdığım herşeyin bâşrolündesiniz sevgili âkrâbâlârım

Sevgili âkrâbâlârım siz önce kendi vicdânınızın önünü süpürün . Sonrâ bâşkâsının tozunâ kirine bâkârsınız.


Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar