Reklam1

Cuma Günü Mesajları 2022

reklam2


En yeni Cuma mesajları,

Duygusal Cuma mesajları,

Peygamberimizin Cuma sözleri,

Farklı Cuma mesajları,

cuma mesajları, en güzelleri,

En yeni resimli Cuma mesajları,

Güzel anlamlı resimli Cuma mesajları,

En güzel Cuma mesajları dualı,

Sevdiklerinize cuma günleri kısa veyahut uzun güzel cuma günü sözleri göndermek için hazırladığımız sözler aşağıda..


Ey Rãbbim! Yãlvãrışım rãhmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kãlp ãllãh derken, rãhmetini esirgeme üzerimizden. ãmin! Hãyırlı cumãlãr dilerim.


ãllãh'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sãnã yãklãştırãcãk dãvrãnışlãrın sevgisiyle rızıklãndır. (Hãdis-i Şerif) Hãyırlı cumãlãr.

cuma mesajları 2021,cuma gecesi mesajları, ağlatan cuma mesajlari


Cumã gününde bir sããt vãrdır ki Müslümãn, bu sããte isãbet ederek hãyırlı bir şey isterse ãllãh onã istediğini verir. (Müslim, Cumã, 15) Hãyırlı Cumãlãr.Ben, beni seven ümmetimi ãlmãdãn cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.ã.s.) ümmeti olmãnın hãkkını verebilmek duãsı ile… Hãyırlı cumãlãr dilerim.


ãllãh'ın rãhmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumãnız mübãrek olsun.


Bizleri nimetlerine şükreden, tãkdirine rızã gösteren, belâ ve musibetlere sãbreden, korktuklãrındãn emin, umduklãrınã nãil olãn bãhtiyãr kullãrındãn eyle ãllãh’ım! ãmin. Cumãnız mübãrek olsun.


"Yã Rãb, kusurumuzu ãffet. Bizi Kendine kul kãbul et. Emãnetini kãbzetmek zãmãnınã kãdãr bizi emãnette emin kıl." ãmin! Hãyırlı cumãlãr.


Üzerine güneş doğãn en hãyırlı gün cumã günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’ã, 17) Cumãmız mübãrek olsun!


ãllãh'ım Sen ãffedicisin, ãffı seversin, beni de ãffeyle (Hãdis-i Şerif) Hãyırlı cumãlãr.ãllãh'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sãnã yãklãştırãcãk dãvrãnışlãrın sevgisiyle rızıklãndır. (Hãdis-i Şerif) Cumãmız mübãrek olsun.


"Ey ãllãh’ım! Ey Rãbbimiz! Bize dünyãdã iyilik, güzellik ve nimet ver, ãhirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ãteş ãzãbındãn koru." (Buhârî, "De’ãvãt", 55) Hãyırlı cumãlãr.Bãzı müminler cennete hãsret yãşãr. Bãzı müminler de vãrdır ki cennet onlãrı hãsretle bekler. Cennetin hãsretle beklediği müminlerden olmãk duãsıylã, hãyırlı cumãlãr.


Bu mübãrek Cumã hürmetine, bizi sevdiğin kullãr ãrãsınã kãt. Bizi çok sãbreden, çok şükreden kullãrdãn eyle. Seni çok ãnãlım; ömrümüz sevdiğin, rãzı olãcãğın işlerle (ãmellerle) geçsin. Sıhhãt ve ãfiyette dãim eyle. Sevdiklerimiz bize bãğışlã. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. ãmin. Selãm ve Duã ile Hãyırlı Cumãlãr.


ãllãhım, Seni umuyor ve Sãnã duã ediyorum. Beni hãyırlı umutlãrımã kãvuştur. Günãhlãrımı bãğışlã. Senin her şeye gücün yeter.. (ãmin) Hãyırlı Nurlu Cumãlãr.


'Şüphesiz (bilsinler) ki O ãllãh, bizzãt rızkı veren kuvvet ve kudret sãhibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) ãrkãdãşlãrının (ãzãptãki ) pãyı gibi bir pãy vãrdır. Şimdi gelmesi için ãcele etmesinler.' (Zãriyãt ~58,59) Cumã Gününüz Bin Mübãrek Olsun. Duã eder, Duã beklerim. Selãmlãr.


ãllãh'ım! Bãnã kendi sevgisini ve senin yãnındã sevgisi bãnã fãydã verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deãvât,73.) Cumãnız mübãrek olsun…


ãllãh'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve ãçık bütün günãhlãrımı bãğışlã! Benim ilâhım Sensin. Senden bãşkã ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hãyırlı cumãlãr.


ãLLãH'IM...Sen seni ãnlãtãn dilleri...Seni ãnlãtãn hãlleri...Ugrundã gecen günleri...Sevginle dolup tãsãn ãydinlik kãlpleri...; ihsãn eyle...ilãhi imãn verdin; dãim eyle...ihsãn verdin ; kãim eyle... Bu mesãji okuyãn kulunu 'Cennetinle, cemãlinle müserref eyle' (ãmin)


ãf dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günãh ãLLãH'ın Rãhmetinden büyük değildir. Hãyırlı Cumãlãr.


ãllãhümme sãlli ve ãlâ seyyidinâ Muhãmmed ve ãlâ âli seyyidinâ Muhãmmed Hãyırlı Cumãlãr.


Cumã günü veyã gecesi ölen mümin, şehid olur, kãbir ãzãbındãn kurtulur. (Ebu Nuãym) ãnã-bãbãnın kãbrini, Cumã günleri ziyãret eden kimsenin günãhlãrı ãffolur, hãklãrını ödemiş olur. (Tirmizi) Cumã gecesi Yãsin suresini okuyãnın günãhlãrı ãffedilir. (İsfehãni)


Üzerine güneş doğãn en hãyırlı gün cumã günüdür. Âdem o gün yãrãtıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkãrıldı. (Müslim, Cumã 17, 18)


Bir kimse güzelce ãbdest ãlãrãk cumã nãmãzınã gelir, hutbeyi ses çıkãrmãdãn dinlerse, iki cumã ãrãsındãki ve fãzlã olãrãk üç günlük dãhã günãhlãrı bãğışlãnır. Kim hutbe okunurken çãkıl tãşlãrıylã oynãrsã, boş ve mânãsız bir iş yãpmış olur. (Müslim, Cumã 27)


Sizler için için anlamlı hüzün dolu cuma mesajlarını paylaştık..

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar