Reklam1

Whatsapp Durum Sözleri 2022

reklam2

WhatsApp Durum Sözleri kısa, whatsapp durum sözleri, ağır, Whatsapp durum sözleri anlamlı, Durum Sözleri anlamlı, Whatsapp biyografi sözleri, whatsapp durum sözleri, ağır kisa, Durum sözleri, 2. kelimelik whatsapp durumları,

Whatsapp platformu, genellikle samimiyet seviyeniz daha yüksek kişiler ile etkileşim yapılan bir yerdir. Bu nedenle Whatsapp durum sözleri seçilirken dikkatli olmakta yarar var. 

Sosyal medya üzerinden paylaşılan sözlerin, küslüklere sebep olduğu bilinmektedir. Bu nedenle wp durum sözleri seçerken, küfür, argo vb. şeyleri kullanmamaya çalışın. Çünkü rehberinizdeki ekli kişiler, gündelik hayatta görebileceğiniz kişiler.


Durum sözleri konusunda kesin bir tavsiyede bulunulamaz. Zaman ve duruma göre söz tercihlerinizi yapıp, görseller ile destekleyip paylaşabilirsiniz. Tabi paylaşacağınız bu sözler, gündemi de konu edinebilir.

Ayrıca Whatsapp profil sözleri içeriklerini kullanarak, karşıdaki insanlarda güzel bir izlenim bırakabilirsiniz. Wp sözleri, konusunda çok dikkatli olmanız gerektiğini tekrardan hatırlatıyoruz ve içeriklerimizi paylaşıyoruz.

Kısa ve anlamli whatsapp sözleri

Bânâ trîp âtmâyın sîze çok dûşkûn değîlsem nâzınız geçmez. İnsân ulâşâmâdığı her şeyîn delîsî, ulâştığı her şeyîn îse nânkörûdûr. İçîme dûşen şûphe benîm îçîn en sâğlâm kânıttır. Hevesîm kırıldıktân sonrâ gerçekleşen hîçbîr şey umurumdâ değîl. İnsân geçmîşîne dönûp bâkıncâ kendînden özûr dîlemek îstîyor. İşîne gelmeyen herkes îçîn nânkör yâ dâ bencîlsîn. Kîmse îçîn ekstrâ bîr çâbâyâ gerek yok bu yûzden.. İçînde şûphenîn zerresînî bârındırmâyân sevîlme şeklî.. âsıl zengînlîk budur. “Bunu âffedersem, kendîme olân sâygımı kâybederîm” vâzgeçîşî dîye bîr şey vâr. Sîze değer veren însânlârı o noktâyâ getîrmeyîn. âmâ her yâptığımdâ mântık ârârsânız îlerleyemeyîz. Et ve kemîkten değîl sînîr ve stresten oluştuğumu dûşûnûyorum..
Gözԁеn uzâk olаn gönûlԁеn ԁе uzâk olur. Dеԁîm kî; Gönûl’е gîrеn, gözԁеn uzâk olsа nе olur. Bîr şeylerden emîn değîlsenîz orâdân uzâklâşın kâfânızdâkî tûm soru îşâretlerînîn kendî kendînî cevâplâdığını göreceksînîz.. Bâzen etrâfın ne kâdâr kâlâbâlık olursâ olsun, kâç kîşî senî severse sevsîn. Kâlbîn sâdece bîrînî îster, bîrînî bekler. Kurduğunuz cûmlelerîn sorumluluğunu tâşıyâbîlecek kâdâr kârâkter sâhîbî olun yeter. Bûyûk bîr kâbusun tâm ortâsındâ gîbîyîz. Ne uyânâbîlîyor ne uykuyâ devâm edebîlîyoruz. Sûrecîn sonundâ vîrûs değîl, psîkolojîk sorunlâr öldûrecek muhtemelen hepîmîzî. âllâh herkesî sevdîğîne değîl, her koşuldâ yânındâ bulâbîleceğîne bâğışlâsın. Her şey gûzelken herkes herkesî sevîyor zâten. Bîr gûn senî değerlî hîssettîrîp, ertesî gûn îstenmîyormuşsun gîbî hîssettîren însân, senîn îçîn doğru însân değîldîr. Ertelenmeyecek, bekletîlmeyecek, kârârsız kâlınmâyâcâk kâdâr değerlîsîn. Çok kârışığım. Bîr yânım olâbîldîğînce huzursuz ve yorgun. Dîğer yânım mucîzelere ve dûşlerîn gerçek olâbîleceğîne hâlen înânıyor ve heyecânını koruyor. Bu îkî yân ârâsındâ ben, ezîlîyorum. Nânkörsûnûz. Dûştûğûnûzde sîze el uzâtân, her ânınızdâ bîr şekîlde yânınızdâ olân însânlârı hîçe sâyâcâk kâdâr nânkörsûnûz. Elînden gelenî yâpmış olmânın enâyîlîkle hîçbîr îlgîsî olmâdığını kendîme hep tekrâr edîyorum. Bâşkâsı îçîn değîl, her konudâ îlk önce kendîne olân sâygın îçîn elînden gelenî yâpmış olmâk erdemdîr. Konu ne olursâ olsun herkes kendîne yâkışânı yâpâr. Beğenilen WP Sözleri ;
Kîmse îçîn beklentîye gîrmeyîn, kâfânızdâ hâyâller belîrmesîn; lâkîn gerçekleşmedîğînde yâşânılân kırgınlık tedâvî edîlîr gîbî değîl. ârtık âynı yerden kırılmâsâk, âynı yerden vurulmâsâk, âynı cûmlelerî duymâsâk. ârtık o boşluğâ dûşmesek meselâ. Bî însânın sesînî özlemek ne gârîp, ne tuhâf ve ne kâdâr însânın îçînî sıkân bî şeymîş.. Bîz sevmeyî beceremîyoruz çûnkû çok sevenî âz, âz sevenî çok sevîyoruz. Hâlbu kî herkesî sevîldîğîmîz kâdâr sevsek böyle olmâzdı. Hâyâttâ 360 derece dönen, însânlâr vârken ben sırtımı dönmûşûm çok mu ? İkî dâkîkâ hâber âlâmâyıncâ merâktân çâtlâyân însânlâr olsun hâyâtınızdâ, beş sâât sonrâ yâzdığındâ hîçbîr şey yokmuş gîbî dâvrânân gevşekler değîl. Çok gereksîz însânlârâ âçtık kâlbîmîzî.. Çevresî kîrlî yûreğî temîz însânlârız bîz, zârârımız kendîmîze râhât olun sîz!.. Öyle însânlâr görûyorum kî bîrîyle çıkmâdân durâmıyorlâr. Onlârın kî âşk değîl dûpedûz âlışkânlık. ârkâdâş kâlâlım sözû şey gîbî bîrâz; âdâm öldû âmâ gömmeyelîm, dursun..
Senîn yârgın, benî înfâz etmeye yetmez.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar