Reklam1

Eşe Güzel Sözler

reklam2

 

  1. Eşe Güzel Sözler

Hayatta en çok değer verilen, insanlardan olan eşleri mutlu etmek için hediye, jest vs. gibi şeyler yapılır fakat eşe güzel sözler unutulur. Aslında unutulmaması gereken, en önemli şeylerden biridir. Eşe en güzel sözler kullanılarak maddi şeylerin, yaşatamadığı mutluluğu yaşatabilir, değer verdiğinizi belli edebilirsiniz. Eşleriniz sizlerden, güzel sözler duymak ister, çünkü duyduğu sözlerden dolayı sizdeki konumunu tespit eder. Bu nedenle de çoğu zaman ilgi ister, ilgi istemesinin sebebi sizin sevginizi hissetmektir. Unutmayın ki hareketleriniz ile ilginizi gösteremiyorsanız, çeşitli güzel sözlerle sevginizi belli etmenizde fayda var. Sevginiz, belli olunca emin olun ki aşk düzeyiniz daha da artacaktır. 

Söylemlerinize aşk sözleri de eklerseniz, eşinize duygularınızı yansıtma oranınız daha da artacaktır.”Hâyâttâ üç şêyî sêvdîm. Sênî, kâlbîmî, ümît êtmêyî. Sênî sêvdîm, sênsîn dîyê. Kâlbîmî sêvdîm, sênî sêvdî dîyê. Ümît êtmêyî sêvdîm, bêlkî sêvêrsîn dîyê…” ”Bênîm cânım fêdâ olsun êşîmê, onunlâ bîrlîktê gözümü kırpmâdân gîdêrîm ölümê, ondân bâşkâ kîmsê çârê olâmâz bu dêrdîmê.” ”Kuyruklu yıldızlâr vârdır, dünyâyâ yêtmîş yıldâ bîr gêlîrlêr. İnsânlâr onu hâyâtı boyuncâ bêlkî bîr kêz görürlêr. Bên o yıldızı sêndê gördüm âşkım.” ”Yêdî âyrı îklîmdên yêdî çêşît ârı gêtîrsêlêr yêdî çêşît ârı yêdî âyrı çîçêğî dolâşsâ yêdî âyrı çîçêktên bâl yâpsâ sênîn kâdâr tâtlı olâmâz… İyî kî vârsın!” ”Hâsrêt, özlênên sên oluncâ, sêvmêk sêvîlên sên oluncâ, sêvên sên oluncâ ânlâmını buluyor… ”Sêlvî boylu sêvdîğîm sênî görên sêlvînîn boyu kısâlır, su îçtîğîn pınârlârın suyu kurur, böylê bîr güzêlîn âşkı bênîm kâlbîmdê bênî yâkıp durur. ”Günêşîn doğduğu dâ bîr gêrçêk bâttığı dâ… Kâlbîmîn âttığı dâ bîr gêrçêk, günün bîttîğî dê… Nê çıkâr tüm gêrçêklêrî sâysâk têk êk. Sênî sêvîyorum, îştê o ên büyük gêrçêk…” ”Şu hâyâttâ bîr hâstâlığâ yâkâlândığım zâmân îyîlêştîrêcêk doktor çoktur, âmâ sânâ olân âşk hâstâlığımâ çârê bulâcâk hêkîm yoktur.” ”Bên sênî tânımdân öncê bânâ kîm sênîn gîbî bâktı bîlmîyorum âmâ bên sênî tânıdıktân kîmsêyê sânâ bâktığım gîbî bâkmâdım.” ”Sênî âsîl însânlârın bâsît sêvgîlêrîylê dêğîl, bâsît însânlârın âsîl sêvgîlêrîylê sêvdîm. Bu güzêl âşkımızâ noktâ koymâ, sânâ kucâk dolusu vîrgül gêtîrdîm.” ”Hânî gözlêr vâr yâ sözlêrî ânlâtır, Hânî sözlêr vâr yâ gözlêrî âğlâtır, Hânî ânlâr vâr yâ dêğêrî gêç ânlâşılır, Bîr dê âşk vâr yâ sênî bânâ ânlâtır…” ”Öylê güzêldîn kî; bîr gün ânlâdım yüzündêkî güzêllîğîn kâlbîndên gêldîğînî. Öylê güzêldîn kî; ânlâdım sênî güzêl görên bênîm gözlêrîmdî. Sêvgîmîn güzêllîğîydî sênî güzêllêştîrên.” Gözlêrîndên süzülên bîr dâmlâ yâş olmâk îstêrdîm. Gözlêrîndên doğup, yânâklârındân süzülüp, dudâklârındâ ölmêk îç. Yâptığım şâkânın ârdındân gözlêrîmîn îçînê bâkıp ”âşk olsun” dêdîğîndê, ”Kêşkê” dêmêk îçîn cân âtıyorum. âdını koyuncâ büyüsü bozulur dîyê, îsîmsîz, îzînsîz, îçîmdên sêvîyorum sênî.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar