Reklam1

Anne İle İlgili Sözler

reklam2

Hayattaki en kıymetli varlıklar olan anneler için; anne ile ilgili sözler kategorimizi hazırladık. Anneleri, detaylı anlatmaya gerek yok çünkü yaşadınız ve canlı şahit oldunuz. Siz hastayken başınızda sabahlara kadar bekleyen, siz dışardeyken içi içini yiyen, kendi yemeyip size yediren annelerin kıymeti, tüm dünyada biliniyor. Hatta bir söz vardır; cennet, annelerin ayakları altındadır diye.

anne ile ilgili sözler mevlana


Buradanda anlıyoruz ki dünya üzerinde ne yaparsak yapalım, annelerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Fakat, anneye güzel sözler ile değerli hissettirebiliriz. Gerek sms ile gerekse sosyal medya üzerinden yollacağınız en güzel mesajlar ile annelerinizin kalbini feth edebilirsiniz. Kalibin fethederseniz dediğimize bakmayın, evlatlar olarak zaten onların kalbinin en güzel yeri size ayrılmış...

Kelîmelerle ânlâtılâmâyân fedâkârlık ve kârşılıksız sevgîyî, târîf et deseler bânâ herhâlde sâdece “ânne” derdîm. En âz benîmkî kâdâr ânnemîn de âhı tutâr sânâ. Burnumdân getîrdîğîn süt, onun sonuçtâ. Ne cennetî merâk edîyorum ne de cehennemî, çünkü ben ânnemî gülerken de gördüm, âğlârken de. ânnelerîn çocuklârınâ gösterebîleceğî en büyük sevgî, onlârlâ kurâcâğı ârkâdâşlıktır. Cânım ânnem, sen nâsıl güzel bîr kâdınsın öyle. Senînle geçen her ânım çok kıymetlî, senînle yâşâdığım her ânı mükemmel. Sen benîm her şeyîmsîn cânım ânnem, îyî kî vârsın. ânnesînden dâyâk yedîğî hâlde, yîne “ânne” dîye âğlâyân bîr çocuktu âşk. ânneler evlerîn sââdet kâynâğı; zevk-u sâfâ ışığı, evlâd târlâlârıdır. Bânâ, bîr gülüşü île dünyâlârı bâğışlâyân kâdın, sen benîm kâhrâmânımsın. Önemlî olân her şey îçîn güvendîklerî kîşî ânnedîr, o gıdâdır, yâtâktır ve soğuk gecelerdekî ek bâttânîyedîr. Bîr sözüyle dünyâmı değîştîren, ellerîmî tuttuğu ândâ tüm dertlerîmî unutturân mucîzevî kâdın, ânnem. Bîr kâdını süsü ve mâkyâjı değîl, ânnelîğî güzelleştîrîr. Belkî de yerîne âslâ koyulâmâyâcâk tek duygu, evlât sevgîsîdîr ve belkî de gîdînce gerî gelemeyecek tek kîşî de ânnedîr. O yüzden derler yâ, bîr ânâm âğlâr ârkâmdân, gerîsî hep yâlân âğlâr dîye. Bîr melek gîbîsîn hâyâtımdâ, ne zâmân îhtîyâcım olsâ hep yânı bâşımdâsın. Senden dâhâ büyük dost, senden dâhâ îyî bîr sırdâş olmâdı bânâ bu âhîr hâyâtımdâ. Bânâ ânne sevgîlerînîn en güzelînî yâşâttın, tüm ömrümü güzelleştîrdîn ve benîm bu günkü însân olmâmı sâğlâdın. Sânâ bînlerce kez teşekkür ederîm cânım ânnem. Sen bu dünyânın en güzel ânnesîsîn. Gökyüzünden bîr yıldız kâyâr, dîlek tutârız. ânnem gözlerînî kâpâr bütün dîleklerî benîm îçîndîr. Ruhumlâ sevîyorum senî, tüm benlîğîmle sevîyorum cânım ânnem. Senînle bîrlîkte bu dünyânın keyfî bîr bâşkâ güzel, senîn öğrettîklerînle hâyât bîr bâşkâ güzel cânım ânnem. Mutluluğunu dâ, hüznünü de, bâşârını dâ, kâybedîşlerînî de, derdînî de, neşenî de hîç korkmâdân pâylâşâbîleceğîn kîm vâr kî bu dünyâdâ ânnenden bâşkâ?. Dünyâdâ kîmseyî senî sevdîğîm kâdâr sevemem, bâğlânâmâm, cânım ânnem. ânnemîzî hep sevelîm, bîr gün elerînî değîlde toprâğını öpersînîz.. Dünyâdâ bütün ânneler, kâdınlâr, kızlâr, erkekler, bâbâlâr, çocuklâr toplânsâ, hîç bîrîsî ânnem kâdâr özel ve güzel olâmâz. Cânım ânnnecîğîm, mânzârâ ne kâdâr güzel âmâ sen dâhâ güzelsîn ve çok dâ özelsîn. Kâlbîmde yerîn öyle büyük kî ânnem, sen nereye gîdersen gît, o yerîn her geçen gün büyümeye devâm edîyor. Senî her geçen gün dâhâ îyî ânlıyorum ve dâhâ çok sevîyorum cânım ânnem. Senînle vâr oldum, senînle yok olurum. Senînle âçtım gözlerîmî bu dünyâyâ, senînle yok olurum. Sen benîm cânım, bîrîcîk ânnemsîn. ânnecîğîm, sen benîm her günümde yânımdâ oldun, senî bâzen kırıyorum âmâ sonrâ çok pîşmân oluyorum, înân kî dünyâdâ en güzel kîşî sensîn, cânım ânnem. ârâyâ ne kâdâr çok mesâfe gîrerse gîrsîn, yıllâr ve sözler de gîrse ben senîn oğlunum sen de benîm ânnemsîn. Bu gerçeğî kîmse, hîçbîr şârt değîştîremez. Senînle olmâk, senîn evlâdın olmâk benîm îçîn bîr onurdur. Benîm hâyâtımâ ânlâm veren en değerlî kâdınsın, sen benîm cânımdân bîr pârçâsın, ânnemsîn. Benîm değerlîm, sen îyî kî vârsın. Hep yânımdâ kâlmân dîleğîyle senî çok âmâ çok sevîyorum, benîm bîr tânecîk ânnem. Bîr öncekî yâzımız olân Sevgîlîler Günü Sözlerî bâşlıklı mâkâlemîzde En Güzel Sevgîlîler Günü Sözlerî, etkîleyîcî Sevgîlîler Günü Sözlerî ve Sevgîlîler Günü âşk Sözlerî hâkkındâ bîlgîler verîlmektedîr.

Sponsor:

Yorum Gönder

0 Yorumlar